Lei an Scion of Guan yin

Description:

Scion: Hero

Divine Blood

Name:Lei an Calling: Nurse Pantheon: Celestial Bureaucracy
Player: Nick Nature: Caregiver God: Guan yin

Attributes

Strength X O O O O O O O O O Charisma X X X X X O O O O O Perception X X X O O O O O O O
O O O O O O O O O O X O O O O O O O O O X O O O O O O O O O
Dexterity X X X O O O O O O O Manipulation X O O O O O O O O O Intelligence X X X O O O O O O O
O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O
Stamina X X X O O O O O O O Apperance X X X X X O O O O O Wits X X X O O O O O O O
O O O O O O O O O O X O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

Abilities

X Academics X X X O O O Craft: O O O O O O Melee O O O O O
O Animal Ken O O O O O O Craft O O O O O O Occult O O O O O
O Art X X X O O O Craft O O O O O O Poitics X X X O O
O Art O O O O O X Empaty X X X O O X Presence X X X O O
O Athletics O O O O O O Fortitude O O O O O O Science O O O O O
X Awareness X X X O O O Integrity X X X O O O Science O O O O O
O Brawl O O O O O X Investigation O O O O O O Science O O O O O
O Comand X X X O O O Larceny O O O O O O Stealth O O O O O
O Control O O O O O O Marksmanship O O O O O O Survival X X X O O
O Control O O O O O X Medicine X X X O O O Thrown O O O O O
birthrights weapons

Relic level 5 Guan yin’s Mandalin


__________________________________________
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________
knacks willpower virtues
Blessing of Importance X X X X X O O O O O Harmony_________X X X X O
Lasting Impression O O O O O O O O O O Duty____________X O O O O
Subliminal Warning Soak ________________O O O O O
__________________________________________ A______ L______ B______ ________________O O O O O
__________________________________________ Armor Legend
__________________________________________ ______________________ X X O O O O O O O O O O
__________________________________________ A______ L______ B______ Legend points 4/4
__________________________________________ Health Experience
__________________________________________ -0O -1O -1O -2O -2O -4O IO __________
Boons
Assess Health __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________
Bio:

Lei an Scion of Guan yin

Scion Hero JohnBarnes